Kraina wiecznego szczęścia

Mamy dopie­ro począ­tek roku 2021, ale już powo­li kry­sta­li­zu­je nam się nowy głów­ny skład pro­wa­dzą­cych, któ­rzy w tym roku mają szan­sę zdo­mi­no­wać tę audy­cję. W zeszłym roku nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem był Jer­ry, a dzi­siaj w wir­tu­al­nym stu­dio ponow­nie spo­ty­ka­ją się Hubert Span­dow­ski, Rafał Siciń­ski i Marek Wyszyń­ski. Chło­pa­ki posta­no­wi­li zma­zać nie­smak po „Łow­cy snów” i wzię­li na warsz­tat inny film według sce­na­riu­sza Wil­lia­ma Gold­ma­na – „Kra­inę wiecz­ne­go szczę­ścia”. O tej ekra­ni­za­cji mogli­ście już posłu­chać w 76. odcin­ku Radia SK, któ­ry został wyemi­to­wa­ny na zakoń­cze­nie waka­cji 2012 roku. Wte­dy jed­nak Man­do mówił solo, a teraz poja­wi­ła się oka­zja by popro­wa­dzić dys­ku­sję. Oce­nia­my pier­wo­wzór lite­rac­ki, wybór tytu­łów (ory­gi­nal­ne­go i pol­skie­go), obsa­dę, zmia­ny na potrze­by nowe­go medium, powią­za­nia z cyklem „Mrocz­na Wie­ża” oraz ogól­ny odbiór fil­mu. Czy wyszło lepiej niż w przy­pad­ku „Łow­cy snów”? Tego dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.