Kingowy dwupak dokumentalny

Man­do koń­czy powo­li rok i semestr szkol­ny, a zaczy­na naukę nauki zdal­nej. Wszyst­ko to wpły­wa na brak cza­su, ener­gii i mocy prze­ro­bo­wych. Sku­tek tego taki, że w tym tygo­dniu dosta­li­ście nie jeden, a dwa odcin­ki Radia SK. A żeby nie było tak łatwo to pod­cast i fil­mik. Man­do stwier­dził ponad­to, że dawa­no nie było tu nic o „Cre­ep­show”… co też nad­ra­bia nowym regu­lar­nym odcin­kiem. A zupeł­nie na poważ­nie, Man­do leży na zie­mi i pisze ten tekst jed­nym pal­cem, cią­gnąc na opa­rach. W kon­se­kwen­cji dosta­je­cie dzi­siaj pod­cast z szu­fla­dy. Audy­cję, któ­ra mia­ła być pierw­szą jaskół­ką zwia­stu­ją­cą wio­snę. Pierw­szym z wie­lu pod­ca­stów do głę­bo­kiej i bar­dzo pojem­nej szu­fla­dy… Tym­cza­sem szu­fla­da pozo­sta­je pusta, a wy może­cie dzi­siaj posłu­chać o dwóch doku­men­tach. Omó­wie­nie fil­mów i wór ciekawostek. 

Na warsz­tat lądu­ją dzi­siaj produkcje:

  • Une­ar­thed & Untold: The Path to Pet Sema­ta­ry (2015)
  • Just Des­serts: The Making of Cre­ep­show (2007)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.