Jack Ketchum

„Kto jest naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­cym face­tem w Ameryce?
Praw­do­po­dob­nie Jack Ketchum.”


„Ket­chum stał się boha­te­rem wszyst­kich two­rzą­cych opo­wie­ści peł­ne gro­zy i suspen­su. On po pro­stu jest jed­nym z naj­lep­szych w tym biznesie”
- Ste­phen King


Pięt­na­sty odci­nek pod­ca­stu Radio SK jest pierw­szym tak moc­no odbie­ga­ją­cym od głów­nej tema­ty­ki tego pro­jek­tu. Z oka­zji pol­skiej pre­mie­ry powie­ści „Jedy­ne dziec­ko” Jac­ka Ket­chu­ma, posta­no­wi­łem przy­bli­żyć wam twór­czośc tego abso­lut­nie nie­sa­mo­wi­te­go auto­ra, sku­pia­jąc się tyl­ko na książ­kach dostęp­nych w Pol­sce oraz na wszyst­kich ekra­ni­za­cjach. Same­go Kin­ga dziś bar­dzo mało, ale audy­cja nie jest cał­ko­wi­cie od nie­go wol­na. Na koniec zapra­szam wszyst­kich do kon­kur­su oraz zachę­cam do odwie­dze­nia księgarni!

Książ­ki:


Fil­my:

The Lost (2006)
Red (2008)
Offspring (2009)
The Woman (2011)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.