Intro to Alien Invasion

Sta­cy, zna­ko­mi­ta, uzdol­nio­na astro­bio­loż­ka na Uni­wer­sy­te­cie Fen­ton zapla­no­wa­ła sobie, że spę­dzi kolej­ną wio­sen­ną prze­rwę sama w kam­pu­sie. Jed­nak gdy w małe stu­denc­kie mia­stecz­ko ude­rza hura­gan zry­wa­jąc linie wyso­kie­go napię­cia i nisz­cząc prze­kaź­ni­ki tele­fo­nicz­ne, Sta­cy i jej przy­ja­cie­le zosta­ją odcię­ci od świa­ta zewnętrz­ne­go w naj­gor­szym momen­cie: w trak­cie kosmicz­nej inwazji…

… Kie­dy kosmicz­ne insek­ty dobie­ra­ją się do stu­den­tów i pra­cow­ni­ków uczel­ni zmie­nia­jąc ich w śli­nią­ce się i mam­ro­czą­ce potwo­ry, grup­ka odmień­ców musi sta­nąć ramię w ramię by powstrzy­mać paso­żyt­ni­czą inwa­zję. Tym­cza­sem oży­wa­ją dłu­go hamo­wa­ne uczu­cia Sta­cey do jej przy­ja­ciół­ki Char­lot­te a podzi­wia­ny przez nią pro­fe­sor sta­je się naj­więk­szym wro­giem studentów.

W dzi­siej­szej audy­cji oma­wiam komiks „Intro to Alien Inva­sion” autor­stwa Owe­na Kin­ga, Mar­ka Jude Poirie­ra oraz Nan­cy Ahn.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.