Im mroczniej, tym lepiej

Rok 2024 nie ura­czy nas Kin­go­wą jesie­nią. To ten rok, któ­re­go naj­waż­niej­szy dzień wypa­da wio­sną. Wczo­raj w Sta­nach, a dzi­siaj w Pol­sce do sprze­da­ży tra­fia nowa książ­ka Ste­phe­na Kin­ga. Po 9 latach prze­rwy dosta­je­my kolej­ny zbiór opo­wia­dań. Dla nas to duże świę­to, więc nie zwle­ka­jąc ani chwi­li, ser­wu­je­my wam dys­ku­sję na temat tej pozy­cji! Mamy jed­nak świa­do­mość, że więk­szość z was lek­tu­rę ma jesz­cze przed sobą, dla­te­go audy­cja zosta­ła podzie­lo­na na dwie czę­ści. W pierw­szej z nich w ogó­le nie roz­ma­wia­my o fabu­le opo­wia­dań, zaś w dru­giej oma­wia­my książ­kę opo­wia­da­nie po opo­wia­da­niu. Cza­sem bez wcho­dze­nia w szcze­gó­ły, ale bywa i tak, że zagłę­bia­my się w nie dość głę­bo­ko. W 630. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK przed mikro­fo­na­mi zasie­dli Hubert „Man­do” Span­dow­ski oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz. Zapra­sza­my na naszą dys­ku­sję na temat wyjąt­ko­we­go zbio­ru opo­wia­dań „Im mrocz­niej, tym lepiej”!

Spis tre­ści

 • 0:00:00 – Wpro­wa­dze­nie: o książ­ce oraz jej oce­na (bez spoilerów!)
 • 0:34:13 – Dwóch uta­len­to­wa­nych skubańców
 • 0:45:49 – Pią­ty krok
 • 0:50:01 – Wil­lie Popa­pra­niec (osob­ny podcast)
 • 0:52:31 – Zły sen Danny’ego Coughlina
 • 1:04:10 – Finn (osob­ny podcast)
 • 1:06:05 – Dro­ga do Zajaz­du Zjazd
 • 1:09:27 – Czer­wo­ny ekran (osob­ny podcast)
 • 1:11:54 – Eks­pert od tur­bu­len­cji (osob­ny podcast)
 • 1:15:52 – Lau­rie (osob­ny podcast)
 • 1:19:10 – Grzechotniki
 • 1:33:19 – Strzeż­cie się snów
 • 1:42:39 – Wszystkowiedzący
 • 1:52:02 – Posłowie
 • 1:52:51 – Nawią­za­nia do innych tek­stów Ste­phe­na Kinga
 • 1:55:51 – Jesz­cze jed­no podsumowanie

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.