Halloween Special 2020 – Stephen King’s This is Horror

Trzy tygo­dnie temu, na inau­gu­ra­cję tego­rocz­ne­go cyklu „Hal­lo­we­en Spe­cial”, opu­bli­ko­wa­łem recen­zję seria­lu z 2018 roku, pt. „Eli Roth: Histo­ria Hor­ro­ru”. Tydzień temu omó­wi­łem bar­dzo podob­ną pro­duk­cję, star­szy o 7 lat i bar­dziej skon­den­so­wa­ny film pt. „Wie­czór kino­ma­nia­ka: Hor­ro­ry Ste­phe­na Kin­ga”, w któ­rym King jako samo­dziel­ny nar­ra­tor pro­wa­dził nas przez róż­ne eta­py i pod­ga­tun­ki hor­ro­ru. Dzi­siaj, na zakoń­cze­nie tej krót­kiej serii pod­ca­sto­wej, oma­wiam naj­bar­dziej odsta­ją­cą od resz­ty pro­duk­cję. „This is Hor­ror” to serial doku­men­tal­ny z 1989 roku, któ­ry ma tyle samo wer­sji co tytu­łów. Ste­phen King jest nar­ra­to­rem, a pomię­dzy prze­ryw­ni­ka­mi z jego udzia­łem znaj­dzie­my wywia­dy z iko­na­mi fil­mo­we­go hor­ro­ru z ówcze­snej epo­ki. Czy wyszło tak dobrze jak brzmi? Tego dowie­cie się z dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.