Halloween Special 2020 – Eli Roth: Historia horroru

Jutro w AMC star­tu­je dru­gi sezon seria­lu doku­men­tal­ne­go „Eli Roth: Histo­ria hor­ro­ru”, w któ­rym ponow­nie jako jeden z gości wystą­pi Ste­phen King. Dzi­siaj w Radiu SK inau­gu­ru­ję cykl pod­ca­stów wcho­dzą­cych w skład tego­rocz­ne­go Hal­lo­we­en Spe­cial i recen­zu­ję pierw­szą odsło­nę tej pro­duk­cji. Na jaką for­mu­łę zde­cy­do­wa­li się twór­cy seria­lu? Ile wypo­wie­dzi Ste­phe­na Kin­ga i Joego Hil­la poja­wi się w pierw­szym sezo­nie? Jak bar­dzo wyczer­pu­ją­ca jest histo­ria zapre­zen­to­wa­na w „Histo­rii hor­ro­ru”? Czy jest to serial dla widzów sta­wia­ją­cych pierw­sze kro­ki w fil­mo­wym hor­ro­rze? A może sta­rzy wyja­da­cze też znaj­dą tu coś dla sie­bie i mogą czer­pać przy­jem­ność z sen­su? Na ile cie­ka­wym uzu­peł­nie­niem jest dodat­ko­wy pod­cast pre­zen­tu­ją­cy peł­ne wywia­dy z gość­mi Rotha? I wresz­cie: czy jest to po pro­stu dobry serial? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.