Halloween Special 2020 – Creepshow. Opowieści makabryczne

Dru­gi sezon „Cre­ep­show” poja­wi się nie­ste­ty w nie­okre­ślo­nej przy­szło­ści, ale na szczę­ście już za chwi­lę dane nam będzie obej­rzeć spe­cjal­ny odci­nek tej pro­duk­cji! Zanim jed­nak go dla Was omó­wi­my, Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li – w koń­cu – się­gnąć po ory­gi­nal­ny komiks z 1982 roku. Jaka była histo­ria jego powsta­nia? Czy pierw­szy był film, czy komiks? Jak duży wpływ na odbiór cało­ści mają rysun­ki Ber­nie­go Wri­ght­so­na? Jak wypa­da­ją poszcze­gól­ne histo­ryj­ki i na ile dobrze odda­ją ducha kul­to­wych komik­sów z wydaw­nic­twa EC? I w koń­cu, czy ten tytuł, po bli­sko czter­dzie­stu latach od pre­mie­ry, nadal sta­no­wi satys­fak­cjo­nu­ją­cą lek­tu­rę, czy może jest już tyl­ko cie­ka­wą ramot­ką? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.