Halloween Special 2014

W dzi­siej­szej, spe­cjal­nej, hal­lo­we­eno­wej audy­cji po raz pierw­szy roz­ma­wia­my w czte­ro­oso­bo­wym skła­dzie. Man­do, Sku­ra, Szy­mas i Jer­ry oma­wia­ją listę swo­ich ulu­bio­nych hor­ro­ro­wych scen z pro­zy Ste­phe­na Kin­ga. Sta­ra­li­śmy się raczej kłaść nacisk  na nasze odczu­cia pod­czas lek­tu­ry a nie szcze­gó­ły fabu­lar­ne i tak napraw­dę poza pew­nym szcze­gó­łem, sta­no­wią­cym tak na dobrą spra­wę punkt wyj­ścia dla książ­ki „Smę­tarz dla zwie­rza­ków”, nie ma tu spo­ile­rów. Na wszel­ki wypa­dek zamiesz­cza­my jed­nak listę oma­wia­nych tytułów.

Lista oma­wia­nych tytułów:


(00:02:50 – 00:19:30) To
(00:21:15 – 00:24:56) Łow­ca snów
(00:24:57 – 00:30:03) Cmen­tar­na szychta
(00:30:25 – 00:50:05) Smę­tarz dla zwie­rza­ków (41:30 – 46:00) lek­ko spoilerowo
(00:50:25 – 00:56:10) Sio­strzycz­ki z Elurii
(00:57:44 – 01:12:16) Despe­ra­cja (jest to dość moc­ny zwrot akcji ale jed­no­cze­śnie wstęp do książki)
(01:12:17 – 01:24:19) Ręka mistrza
(01:24:20 – 01:31:12) Mia­stecz­ko Salem

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.