Gaz do dechy – część 2

Zgod­nie z zapo­wie­dzią sprzed tygo­dnia, Man­do, Sku­ra i Jer­ry powra­ca­ją z dru­gą odsło­ną dys­ku­sji na temat naj­now­sze­go zbio­ru Joe Hil­la. W pierw­szym odcin­ku sły­chać było lek­kie roz­cza­ro­wa­nie pozio­mem „Gazu do dechy”, ale dziś już od pierw­sze­go tek­stu poja­wia się dużo entu­zja­zmu. Na warsz­tat pano­wie wzię­li kolej­ne czte­ry opo­wia­da­nia. Dowie­cie się jak wypa­da – czę­sto pro­ble­ma­tycz­ny – motyw podró­ży w cza­sie w „Spóź­nial­skich”, czy opo­wia­da­nie „Jesteś dla mnie naj­waż­niej­sza”, zain­spi­ro­wa­ne obra­zem McKe­ana tra­ci bez tego wizu­al­ne­go kon­tek­stu, ile moż­na wyci­snąć z teo­re­tycz­nie ogra­ne­go moty­wu wete­ra­na powra­ca­ją­ce­go po woj­nie do domu, a na koniec roz­go­rze­je dys­ku­sja nad for­mal­ną pomy­sło­wo­ścią i jako­ścią opo­wia­da­nia „Dia­beł na scho­dach”. Tyl­ko czte­ry tek­sty, ale dużo do przed Wami! Posłuchajcie! 

Spis tre­ści:

  • 0:01:22 – Spóźnialscy
  • 0:12:21 – Jesteś dla mnie najważniejsza
  • 0:21:07 – Kciuki
  • 0:28:26 – Dia­beł na schodach

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.