Dziwna pogoda

W 336. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, po roku od pol­skiej pre­mie­ry i dwóch latach od ame­ry­kań­skiej, Man­do bie­rze wresz­cie na warsz­tat zbiór opo­wia­dań naj­star­sze­go syna Ste­phe­na Kin­ga – Joego Hil­la – „Dziw­na pogo­da”. W audy­cji bar­dzo czę­sto odno­si się do opi­nii Agniesz­ki, Szy­ma­sa, Jer­ry­’e­go i Buria­la z Kar­pio­we­go pod­ca­stu dla­te­go war­to zapo­znać się z nim przed odsłu­chem. W dzi­siej­szej audy­cji posłu­cha­cie o wadach i zale­tach pol­skie­go wyda­nia oraz pozna­cie mniej lub bar­dziej szcze­gó­ło­we zda­nie Man­do na temat czte­rech tek­stów wcho­dzą­cych w skład oma­wia­nej książ­ki. Dowie­cie się też na ile są one zbież­ne z opi­nia­mi resz­ty eki­py Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go. Zapraszamy!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.