Double Feature: Squad D i The Reploids

Pomi­mo tego, że Ste­phen King jest obec­ny na naszym ryn­ku wydaw­ni­czym od wie­lu lat, cały czas pol­scy fani mogą bory­kać się z „bia­ły­mi pla­ma­mi” w jego twór­czo­ści. Doty­czy to głów­nie krót­szych tek­stów, któ­re uka­zy­wa­ły się na prze­strze­ni lat w róż­nych cza­so­pi­smach i anto­lo­giach, a nie docze­ka­ły się póź­niej wzno­wie­nia w ramach zbio­rów opo­wia­dań. Radio SK posta­no­wi­ło przy­bli­żyć tego rodza­ju tek­sty swo­im słu­cha­czom i tak powra­ca­my do zapo­cząt­ko­wa­nej kil­ka lat temu przez Sku­rę for­mu­ły double featu­re poświę­co­ne­go wła­śnie opo­wia­da­niom. A dziś Man­do i Jer­ry bio­rą na warsz­tat „Squ­ad D” opu­bli­ko­wa­ny pier­wot­nie w anto­lo­gii „Shi­vers VIII” oraz „The Replo­ids”, któ­re uka­za­ło się w zbio­rze „Dark Visions 5”. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.