Double Feature: Searching for Stephen King i Writers INC

W grud­niu 2021 roku reak­ty­wo­wa­li­śmy serię pod­ca­stów „Double Featu­re” i wyszli­śmy do Was z zupeł­nie nową for­mu­łą, ser­wu­jąc dys­ku­sje o sta­rych, nie­pu­bli­ko­wa­nych w autor­skich zbio­rach, opo­wia­da­niach Ste­phe­na Kin­ga. Oka­za­ło się, że już dru­gi epi­zod serii wyła­mał się poza ten sche­mat. Omó­wi­li­śmy w nim dwa pre­mie­ro­we opo­wia­da­nia Kin­ga. W kolej­nym odcin­ku powró­ci­li­śmy na pier­wot­nie obra­ny tor, ale – jak się oka­za­ło – znów nie na dłu­go. W dzi­siej­szej audy­cji Man­do wystę­pu­je solo i bie­rze na warsz­tat dwa opo­wia­da­nia, któ­re nie są autor­stwa Ste­phe­na Kin­ga, ale oba fabu­lar­nie do nie­go nawią­zu­ją. Dzi­siaj posłu­cha­cie o tek­ście pt. „Sear­ching for Ste­phen King” Joh­na L. Davi­sa IV, któ­re uka­za­ło się w anto­lo­gii „Dark Doors” oraz o „Wri­ters INC” Jaku­ba Ćwie­ka, któ­re powsta­ło z oka­zji 10. rocz­ni­cy ser­wi­su StephenKing.pl. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.