Double Feature cz. 06

„Ten auto­bus to inny świat” i „Nekro­lo­gi” to dwa opo­wia­da­nia wyda­ne m.in. w ostat­nim autor­skim zbio­rze Ste­phena Kin­ga – „Bazar złych snów”. Są to też dwa opo­wia­da­nia, któ­re na warsz­tat bie­rze dzi­siaj Sku­ra z Żar­łok TV, kon­ty­nu­ując swój nie­re­gu­larny cykl, w któ­rym oma­wiać będzie wybra­ne opo­wia­da­nia Ste­phena Kin­ga. Zapra­szamy na spo­ile­rową recen­zję tych dwóch tek­stów. Dodat­ko­wo w kil­ku zda­niach Sku­ra mówi o tek­ście „Zie­lo­ny Bożek Cierpienia”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.