Dolores Claiborne

Dzi­siaj Dzień Kobiet, a my w męskim gro­nie roz­ma­wia­my o jed­nej z naj­bar­dziej kobie­cych ksią­żek Ste­phe­na Kin­ga. Jak pora­dził sobie męż­czy­zna wcho­dząc w kobie­ca skó­rę? Czy czło­wiek, któ­ry przed rokiem popeł­nił „Śpią­ce kró­lew­ny”, w latach dzie­więć­dzie­sią­tych potra­fił wia­ry­god­nie i emo­cjo­nal­nie przed­sta­wiać podob­ne pro­ble­my? „Dolo­res Cla­ibor­ne” to histo­ria cór­ki, żony, mat­ki, pra­cow­ni­cy i pra­co­daw­czy­ni. Jak moc­no uda­ło się Kin­go­wi zagrać na naszych emo­cjach na każ­dej z tych płasz­czyzn? Dodat­ko­wo „Dolo­res Cla­ibor­ne” to jedy­na powieść Kin­ga, któ­ra docze­ka­ła się Pol­sce nie tyl­ko jed­nej, a dwóch kobie­cych inter­pre­ta­cji audio. Czy taka for­ma przy­pa­dła nam do gustu? Jak współ­gra ona z tre­ścią książ­ki? Jaki był pierw­szy kobie­cy audio­bo­ok, któ­re­go słu­cha­li­śmy? Odpo­wie­dzi na te wszyst­kie pyta­nia pozna­cie w dzi­siej­szej audy­cji, do któ­rej odsy­ła­my, a naszym słu­chacz­kom skła­da­my dziś naj­ser­decz­niej­sze życzenia!

Książ­kę „Dolo­res Cla­ibor­ne”, w dosko­na­łej inter­pre­ta­cji pani Tere­sy Budzisz-Krzy­ża­now­skiej, kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.