Dolores Claiborne

Pra­wie trzy lata temu nagra­li­śmy pod­cast o książ­ce „Dolo­res Cla­ibor­ne” i od tam­tej pory pla­no­wa­li­śmy roz­li­czyć się też z jej ekra­ni­za­cją. Dzi­siaj w koń­cu to robi­my. W 541. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK w wir­tu­al­nym stu­diu nad stud­nią zasie­dli­śmy w skła­dzie: Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz. Roz­ma­wia­my o fil­mie za któ­ry odpo­wia­da zespół uzna­nych twór­ców, a przed kame­rą prze­wi­ja się ple­ja­da zna­nych akto­rów. Książ­ką byli­śmy zachwy­ce­ni, a czy film rów­nież nam się spodo­bał? Czy słusz­nie został tro­chę zapo­mnia­ny i nie jest wymie­nia­ny jed­nym tchem z naj­bar­dziej zna­ny­mi tytu­ła­mi? Czy Kathy Bates uda­ło się pod­bić poprzecz­kę po swo­jej osca­ro­wej roli w „Mise­ry”? Czy Tony Gil­roy spro­stał zada­niu prze­nie­sie­nia tek­stu na nowe medium i jak dobrze pora­dził sobie ze zmia­na­mi, któ­re naniósł na histo­rię Ste­phe­na Kin­ga? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.