Dollar Babies cz. 03: Mroczna Wieża

Dol­lar Babies to gru­pa fil­mów ama­tor­skich opar­tych na pod­sta­wie opo­wia­dań Ste­phe­na Kin­ga. Pierw­szy film z kate­go­rii Dol­lar Babies powstał w 1982 roku, a cała histo­ria tej gałę­zi kin­go­wych ekra­ni­za­cji liczy już ponad 30 lat i obej­mu­je kil­ka­dzie­siąt fil­mów z róż­nych zakąt­ków świata.

W 221. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję cykl audy­cji, w któ­rych oma­wiam po kil­ka cie­kaw­szych lub wyróż­nia­ją­cych się w jakiś spo­sób fil­mów ama­tor­skich. Dzi­siej­szy zestaw obej­mu­je dwie pro­duk­cje w dość nie­ty­po­wy spo­sób ekra­ni­zu­ją­ce frag­men­ty cyklu „Mrocz­na Wieża”.


2003 – Roland Meets Brown (IMDB, Youtu­be)

2006 – Wal­king Gho­sts (IMDB, Youtu­be)


Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.