Doktor Sen

Nęka­ny przez miesz­kań­ców hote­lu Pano­ra­ma, w któ­rym jako dziec­ko spę­dził jed­ną strasz­li­wą zimę, Dan przez dzie­się­cio­le­cia błą­ka się po Ame­ry­ce, usi­łu­jąc zrzu­cić z sie­bie odzie­dzi­czo­ne po ojcu brze­mię bez­na­dziei, alko­ho­li­zmu i prze­mo­cy. Osta­tecz­nie odnaj­du­je swo­je miej­sce w małym mia­stecz­ku w New Hamp­shi­re, we wspie­ra­ją­cej go gru­pie Ano­ni­mo­wych Alko­ho­li­ków i w domu opie­ki, gdzie zacho­wa­na z lat dzie­ciń­stwa reszt­ka mocy pozwa­la mu nieść ulgę umie­ra­ją­cym w ostat­nich chwi­lach ich życia. Sta­je się zna­ny jako „Dok­tor Sen”.

W dzi­siej­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK oma­wia­my naj­now­szą książ­kę Ste­phe­na Kin­ga – „Dok­tor Sen” – któ­rej pre­mie­ra świa­to­wa i pol­ska mia­ła miej­sce 24 wrze­śnia. Sta­ra­my się to robić bez więk­szych spo­ile­rów i taka też roz­mo­wa chy­ba nam wyszła, choć kil­ka razy dość dokład­nie ana­li­zu­je­my nie­któ­re moty­wy. Zapra­sza­my do słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi odczu­cia­mi gdyż nasza opi­nia jest dość skraj­na i póki co sta­no­wi mar­gi­nes wśród dostep­nych recenzji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.