Discordia i 237

W 480. odcin­ku Radio SK nawią­zu­ję do począt­ków dzia­łal­no­ści Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go i ser­wu­ję cros­so­ver z krót­ką i szyb­ko zakoń­czo­ną serią audy­cji Szy­ma­sa – podwój­nych recen­zji małych gie­rek. W dzi­siej­szym odcin­ku wspo­mi­nam nie­ist­nie­ją­cy już i nie­ste­ty nigdy nie roz­wi­nię­ty do takie­go stop­nia jak pier­wot­nie zamie­rza­no, inter­ne­to­wy pro­jekt doce­lo­wo mają­cy roz­bu­do­wy­wać uni­wer­sum „Mrocz­nej Wie­zy” – Discor­dia – oraz fanow­ską grę „237”, w któ­rej wra­ca­my do Hote­lu Pano­ra­ma z książ­ki „Lśnie­nie”.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.