Halloween Special 2020 – Danse Macabre

Po prze­rwie na pierw­szą odsło­nę roz­mo­wy o „Gazie do dechy”, powra­ca­my do Hal­lo­we­en Spe­cial. W tym tygo­dniu Man­do i Jer­ry zapra­sza­ją Was na dys­ku­sję o wyda­nej w 1981 roku „Dan­se Maca­bre”, czy­li książ­ce, w któ­rej King mie­rzy się z feno­me­nem hor­ro­ru. Pró­bu­je go zde­fi­nio­wać, oma­wia naj­waż­niej­sze moty­wy i – w ramach przy­wo­ły­wa­nia licz­nych przy­kła­dów – poka­zu­je to, co w hor­ro­rze jest szcze­gól­nie god­ne uwa­gi. Czy po bli­sko 40 latach od pre­mie­ry tytuł ten nadal może sta­no­wić cie­ka­wą pozy­cję dla fanów gatun­ku? Na ile omó­wie­nie słu­cho­wisk radio­wych, ksią­żek, czy seria­li tele­wi­zyj­nych ule­gło dez­ak­tu­ali­za­cji? Jak wypa­da­ją wąt­ki auto­bio­gra­ficz­ne i ile kon­tro­wer­syj­nych opi­nii King ser­wu­je w ramach swo­jej podró­ży po mean­drach gro­zy? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.