Cujo

W pobli­żu Castle Rock – spo­koj­ne­go mia­stecz­ka w sta­nie Maine – czai się potwór… Cujo, olbrzy­mi pies, jest przy­ja­znym stwo­rze­niem… do cza­su, aż w pogo­ni za kró­li­kiem wpa­da do kry­jów­ki zara­żo­nych wście­kli­zną nie­to­pe­rzy. Wal­cząc z nie­zro­zu­mia­ły­mi zmia­na­mi, któ­re w nim zacho­dzą, cho­re zwie­rzę stop­nio­wo zamie­nia się w psa-mor­der­cę. Ata­ku­je swo­je­go wła­ści­cie­la, ter­ro­ry­zu­je kobie­tę i jej syna uwię­zio­nych w zepsu­tym samo­cho­dzie. Dla miesz­kań­ców Castle Rock star­cie z Cujo będzie pró­bą ich człowieczeństwa.

W dzi­siej­szej audy­cji roz­po­czy­na­my dys­ku­sję na temat „Cujo”. Roz­po­czy­na­my od książ­ki a doce­lo­wo, w nie­da­le­kiej przy­szło­ści, przej­dzie­my do jej ekra­ni­za­cji. Dzi­siej­szym gościem jest Filip „Filip­po” Bobryk – autor blo­ga Anti-Expert Hor­ror Blog.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.