Creepshow: The Cursed

Dwa tygo­dnie temu, na roz­po­czę­cie ferii zimo­wych, uda­li­śmy się na urlop do Hote­lu Pano­ra­ma. Dzi­siaj, na zakoń­cze­nie ferii, mam dla was wspo­mnie­nie lata. W środ­ku zimy, na pół­met­ku do kolej­nych waka­cji, zapra­szam was na pod­cast, w któ­rym Man­do wygrze­wa się na sło­necz­ku i popi­ja­jąc poran­na kaw­kę na bal­ko­nie w nad­mor­skiej miej­sco­wo­ści, opo­wia­da o dru­giej książ­ce roz­sze­rza­ją­cej fran­czy­zę „Cre­ep­show”. Jeśli roz­wa­ża­li­ście lek­tu­rę anto­lo­gii autor­stwa Elley Cooper, albo zwy­czaj­nie jeste­ście cie­ka­wi jak spraw­dza się ta mar­ka w wer­sji książ­ko­wej, wszyst­kie­go dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.