Creepshow: Pinfall

Po nagra­niu i opu­bli­ko­wa­niu ponad 40 audy­cji o fran­czy­zie „Cre­ep­show” w koń­cu na warsz­tat bie­rze­my pro­duk­cje, od któ­rych to wszyst­ko się zaczę­ło. W 1982 roku trzej kró­lo­wie hor­ro­ru – Ste­phen King, Geo­r­ge Rome­ro i Tom Savi­ni – zro­bi­li film, któ­ry był hoł­dem dla prze­szło­ści, a osta­tecz­nie sam stał się kla­sy­ką, wciąż kon­ty­nu­owa­ną od ponad 40 lat. Pięć lat póź­niej, w tym samym skła­dzie choć w innych rolach, pano­wie zro­bi­li „Cre­ep­show 2”. Dru­gi film skła­dał się tyl­ko z 3 seg­men­tów ponie­waż dwie histo­rie zosta­ły wycię­te z osta­tecz­nej wer­sji sce­na­riu­sza. Osta­tecz­nie obie docze­ka­ły się jed­nak adap­ta­cji – jed­na fil­mo­wej, a dru­ga komik­so­wej. Aktu­al­nie żyje­my w cza­sach, w któ­rych komik­so­wy „Cre­ep­show” docze­kał się wskrze­sze­nia. W jego two­rze­niu nie uczest­ni­czy jed­nak Ste­phen King. W ogól­nym obie­gu i powszech­nej świa­do­mo­ści fanów funk­cjo­nu­je tak napraw­dę tyl­ko jeden komiks autor­stwa Ste­phe­na Kin­ga, któ­ry omó­wi­li­śmy w Radiu SK kil­ka lat temu. W 2016 roku powstał jed­nak inny komiks ze sce­na­riu­szem Geo­r­ge­’a Rome­ro, opar­tym na pomy­śle Ste­phe­na Kin­ga i dzi­siaj to on tra­fia na nasz warsz­tat. W 635. odcin­ku, w pierw­szy dzień waka­cji, dwóch wete­ra­nów pod­ca­stin­gu wycho­dzi ze swo­ich krypt. Zapra­sza­my na pod­cast, któ­ry nagra­li­śmy nie­mal rok temu „na żywo”, pod­czas kon­wen­tu Kapi­tu­larz 2023. Przed mikro­fo­na­mi zasie­dli Hubert „Man­do” Span­dow­sCRE­EP i Michał „Jer­ry” Rako­WITCH, któ­rzy wresz­cie oma­wia­ją komiks „Cre­ep­show: Pin­fall”. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.