Creepshow. Odcinek 2: Bad Wolf Down/The Finger

W 325. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Hubert „Man­do” Span­dow­ski z ser­wi­su StephenKing.pl, Seba­stian „Burial” Kubań­czyk, autor stro­ny Kingowiec.pl, oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz z Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go łączą siły, aby omó­wić dla Was dru­gi odci­nek odświe­żo­ne­go „Cre­ep­show”. Na począ­tek pano­wie dys­ku­tu­ją o twór­cach odcin­ka i o tym, jak Shud­der utrud­nia nam ich pozna­nie. Ponow­nie poświę­ca­my chwi­lę posta­ci Upio­ra w roli gospo­da­rza, pomy­sło­wi na nie­go oraz spo­so­bom jego pre­zen­ta­cji. A wszyst­ko to sta­no­wi jedy­nie przy­staw­kę do dania głów­ne­go, któ­rym jest omó­wie­nie obu seg­men­tów dru­gie­go epi­zo­du, czy­li kam­po­wej opo­wie­ści o wil­ko­ła­kach i II Woj­nie Świa­to­wej w „Bad Wolf Down” oraz adap­ta­cji tek­stu „The Fin­ger” wete­ra­na na grun­cie fil­mo­wych sce­na­riu­szy hor­ro­rów zna­nej mar­ki – Davi­da J. Scho­wa. Jak naszej eki­pie spodo­ba­ła się komik­so­wa opra­wa odcin­ka? Co oka­za­ło się być zaska­ku­ją­ce od stro­ny aktor­skiej? Na ile wtór­ne, ory­gi­nal­ne czy róż­no­rod­ne oka­za­ły się kolej­ne dwa seg­men­ty seria­lu „Cre­ep­show”? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szej dyskusji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.