Creepshow. Odcinek 17: Stranger Sings/Meter Reader

Pierw­sza poło­wa, trze­cie­go sezo­nu „Cre­ep­show” noto­wa­ła ten­den­cję zwyż­ko­wą. Czy kolej­nym dwóm seg­men­tom, zaty­tu­ło­wa­nym odpo­wied­nio „Stran­ger Sings” oraz „Meter Reader”, uda­ło się ten kie­ru­nek utrzy­mać? Nasza sta­ła eki­pa Man­do (StephenKing.pl), Burial (Kingowiec.pl) oraz Jer­ry zebra­ła się w wir­tu­al­nym stu­dio aby o tym pody­sku­to­wać. Jak wypadł utrzy­ma­ny w nie­co lżej­szej tona­cji pierw­szy seg­ment odcin­ka zre­ali­zo­wa­ny przez Axel­le Caro­lyn? Dla­cze­go dru­gi seg­ment nie pasu­je do cało­ści seria­lu? Czy fil­mo­we nawią­za­nia dzia­ła­ją, a efek­ty spe­cjal­ne trzy­ma­ją poziom? I w koń­cu, na ile pano­wie róż­nią się w opi­niach co do oce­ny odcin­ka? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.