Creepshow. Halloween Special: Survivor Type/Twittering from the Circus of the Dead

Jed­nym ze skut­ków pan­de­mii są duże opóź­nie­nia w pro­duk­cjach stre­amin­go­wo-tele­wi­zyj­nych, a to z kolei spo­wo­do­wa­ło, że na dru­gi sezon seria­lu „Cre­ep­show” musi­my jesz­cze pocze­kać. Shud­der, Nico­te­ro i spół­ka posta­no­wi­li zro­bić jed­nak w ramach Hal­lo­we­en nie­spo­dzian­kę swo­im fanom i tak otrzy­ma­li­śmy spe­cjal­ny odci­nek ani­mo­wa­ny seria­lu. Odci­nek skro­jo­ny pod Radio SK, bo adap­tu­ją­cy opo­wia­da­nie „Szko­ła prze­trwa­nia” Kin­ga oraz „Twe­ety z cyr­ku umar­łych” Hil­la. Man­do, Burial z Kingowiec.pl oraz Jer­ry, któ­rzy spo­ty­ka­li się przy oka­zji dys­ku­sji o sezo­nie pierw­szym, dziś zapra­sza­ją na omó­wie­nie tego spe­cjal­ne­go odcin­ka. Jak wypa­da serial w wer­sji ani­mo­wa­nej? Czy zasto­so­wa­na tech­ni­ka ani­ma­cji współ­gra z opo­wia­da­ną histo­rią? Czy widać tutaj niski budżet? I w koń­cu, czy te adap­ta­cje moż­na w ogó­le nazwać ekra­ni­za­cja­mi? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcin­ku. A my już ostrzy­my sobie zęby na kolej­ne spo­tka­nia z Creepem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.