Carrie

W 354. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, Man­do i Jer­ry wzię­li na warsz­tat pierw­szą opu­bli­ko­wa­ną powieść Ste­phe­na Kin­ga, czy­li „Car­rie”. Wszyst­ko za spra­wą wyda­ne­go nie­daw­no przez Audioteka.pl audio­bo­oka w inter­pre­ta­cji Fili­pa Kosio­ra. Pano­wie oce­nia­ją powieść z dwóch per­spek­tyw, bo o ile Man­do „Car­rie” czy­tał już wie­lo­krot­nie, o tyle Jer­ry zapo­znał się z nią po raz pierw­szy. Jak wypa­da ten tytuł ponad czter­dzie­ści pięć lat od pre­mie­ry? Czy for­ma powie­ści epi­sto­lar­nej wpły­wa na odbiór cało­ści w wer­sji audio? Na ile „Car­rie”, któ­rej fabu­ła jest dość powszech­nie zna­na, potra­fi czymś zasko­czyć? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Książ­kę „Car­rie” w dosko­na­łej inter­pre­ta­cji Fili­pa Kosio­ra kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.