Bazar złych snów

Od cza­su gdy przed trzy­dzie­stu pię­ciu laty uka­zał się jego pierw­szy zbiór opo­wia­dań „Noc­na zmia­na”, Ste­phen King olśnie­wa czy­tel­ni­ków swo­im darem two­rze­nia krót­kiej pro­zy. W „Baza­rze złych snów” zebrał swo­je naj­now­sze opo­wia­da­nia. Każ­dy utwór poprze­dzo­ny jest krót­kim wstę­pem przed­sta­wia­ją­cym jego gene­zę. Tek­sty zawar­te w tym zbio­rze mają wspól­ne moty­wy: zagad­nie­nia moral­no­ści, życia poza­gro­bo­we­go, winy i kary, pyta­nie, co zro­bi­li­by­śmy ina­czej, gdy­by­śmy mogli zaj­rzeć w przy­szłość lub napra­wić błę­dy popeł­nio­ne w przeszłości…

W 215. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK powra­ca duet spe­cjal­ny „od opo­wia­dań” – Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz (autor blo­ga Jerry’s Tales, pod­ca­stu Hor­ro­ry Jerry’ego w Masie Kul­tu­ry oraz pod­ca­stu Alche­mia gier). W dzi­siej­szym odcin­ku kon­ty­nu­uje­my serię wraz ze star­tem któ­rej Jer­ry debiu­to­wał na łamach RSK w roli kla­sycz­ne­go dys­ku­tan­ta. Naszym pla­nem było chro­no­lo­gicz­ne omó­wie­nie wszyst­kich autor­skich zbio­rów opo­wia­dań Ste­phe­na Kin­ga. Dzi­siaj jed­nak zabu­rzy­my to zało­że­nie ponie­waż na warsz­tat bie­rze­my naj­now­szą książ­kę, któ­ra dwa dni temu tra­fi­ła do sprze­da­ży na świe­cie a dzi­siaj mia­ła swo­ją pol­ską pre­mie­rę – „Bazar złych snów”. Jest to kolej­ny pre­mie­ro­wy pod­cast w Radiu SK i jest to audy­cja bez spo­ile­rów!

Recen­zja tek­sto­wa Man­do w ser­wi­sie StephenKing.pl
Recen­zja tek­sto­wa Jer­ry­’e­go w ser­wi­sie Car­pe Noctem
Kon­ku­ren­cyj­ny pod­cast Szy­ma­sa o „Baza­rze złych snów”

Bazar złych snów. Spis treści


0:00:01 – Wprowadzenie
0:10:55 – Wstęp i Notki


 

0:14:22 – 01. 130. kilometr
0:21:20 – 02. Pre­mium Harmony
0:23:44 – 03. Bat­man i Robin wda­ją się…
0:28:01 – 04. Wydma
0:31:53 – 05. Wred­ny dzieciak
0:36:26 – 06. Śmierć
0:39:56 – 07. Kościół z kości
0:44:22 – 08. Moralność
0:50:05 – 09. Życie po życiu
0:52:54 – 10. Ur
0:59:10 – 11. Her­man Wouk jesz­cze żyje
1:02:10 – 12. Kiep­skie samopoczucie
1:04:20 – 13. Bil­ly Blokada
1:07:32 – 14. Pan Ciacho
0:42:18 – 15. Tommy
1:09:39 – 16. Zie­lo­ny bożek cierpienia
1:12:40 – 17. Ten auto­bus to inny świat
1:15:30 – 18. Nekrologi
1:18:21 – 19. Pijac­kie fajerwerki
1:21:37 – 20. Let­ni grom

 


1:24:19 – Podsumowanie


Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.