Bastion

Czte­ry lata temu, pod­ca­stem o fil­mie „Luna­ty­cy”, Man­do i Sick roz­po­czę­li swój cykl audy­cji, w któ­rym pla­no­wa­li omó­wić wszyst­kie fil­my duetu Ste­phen King i Mick Gar­ris. Po dwóch latach wzię­li na warsz­tat „Worek kości”. Minę­ły kolej­ne dwa lata i nasz duet pod­ca­ste­rów powra­ca do swo­jej serii. W 352. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK na warsz­tat tra­fia mini-serial „Bastion” z 1994 roku. W tych ponu­rych oko­licz­no­ściach i rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rej się zna­leź­li­śmy, Man­do i Sick prze­pro­wa­dzi­li bar­dzo dłu­gą dys­ku­sję na temat fik­cyj­ne­go świa­ta znisz­czo­ne­go przez atak super­gry­py. Jeśli nie macie jesz­cze dość tego co nas ota­cza, zapra­sza­my do dzi­siej­szej audycji. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.