Babcie

«Mer­cy» opo­wia­da histo­rię dwóch chłop­ców, któ­rzy wraz z mat­ką prze­pro­wa­dza­ją się na far­mę by opie­ko­wać się ich umie­ra­ją­cą bab­cią. Kie­dy nabie­ra­ją podej­rzeć, że star­szą kobie­tę opę­ta­ły złe duchy boją się, że nie tyl­ko ona może nie prze­żyć do koń­ca lata. Kie­dy Geo­r­ge i Bud­dy przy­je­cha­li do bab­ci, w jej 150-let­nim domu nie było nicze­go strasz­ne­go. Jed­nak kie­dy chłop­cy doświad­cza­ją nie­po­ko­ją­cych zja­wisk zaczy­na­ją wie­rzyć, że mają do czy­nie­nia z wiedź­mą i muszą wal­czyć o swo­je życia i poko­nać siły zła, któ­re zagra­ża­ją ich rodzinie.

W dzi­siej­szej audy­cji kon­ty­nu­uje­my dys­ku­sję na temat paź­dzier­ni­ko­wych pre­mier fil­mo­wych. Ponow­nie spo­ty­ka­my się w trzy­oso­bo­wym skła­dzie. Dzi­siej­szy­mi gość­mi są: Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – autor Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu na blo­gu Nekro­po­li­tan –  oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz – autor blo­ga Jerry’s Tales, pod­ca­stu Hor­ro­ry Jerry’ego w Masie Kul­tu­ry oraz pod­ca­stu Alche­mia gier.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.