Amerykański Wampir. tom 2

W dru­gim tomie zbie­ra­ją­cym zeszy­ty od nume­ru 6 do 11 prze­bo­jo­wej serii od Ver­ti­go prze­no­si­my się do Las Vegas oko­ło 1935 roku. W cią­gu zale­d­wie paru lat, mło­dy szef poli­cji Cash McCo­gan mógł zaob­ser­wo­wać jak jego rodzi­me rol­ni­cze Las Vegas prze­ista­cza się dzi­ką, świe­cą­cą metro­po­lię. A gdy zaczy­na­ją poja­wiać się nie zawie­ra­ją­ce kro­pli krwi cia­ła wio­dą­cych busi­ness­me­nów, Szef McCo­gan musi zmie­rzyć się z czymś o wie­le bar­dziej mrocz­nym i śmier­tel­nym, niż cokol­wiek co mógł­by sobie wyobrazić…

W osiem­dzie­sią­tym dru­gim odcin­ku pod­ca­stu Radio SK oma­wiam dru­gi tom komik­su „Ame­ry­kań­ski Wam­pir”, któ­ry uka­zał się w Pol­sce przed tygo­dniem na MFKiG, a do skle­pów tra­fił w ponie­dzia­łek. Komiks kon­ty­nu­uje histo­rię wymy­ślo­ną przez Scot­ta Sny­de­ra, a napi­sa­ną przez Sny­de­ra i Kin­ga w pierw­szym tomie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.