A Creepshow Holiday Special: Shapeshifters Anonymous

Przy oka­zji hal­lo­we­eno­we­go odcin­ka spe­cjal­ne­go „Cre­ep­show”, nasza eki­pa dywa­go­wa­ła jaka będzie przy­szłość seria­lu i czy jesz­cze tego rodza­ju epi­zo­dy się poja­wią w przy­szło­ści. Ku naszej ogrom­nej rado­ści, nie trze­ba było dłu­go cze­kać na kon­ty­nu­ację tego pomy­słu i kil­ka dni temu mogli­śmy się zapo­znać się z kolej­nym – tym razem aktor­skim i wypusz­czo­nym z oka­zji Boże­go Naro­dze­nia – odcin­kiem świą­tecz­nym. Tym samym sta­ły skład w oso­bach Man­do, Buria­la z Kingowiec.pl oraz Jer­ry­’e­go spo­tkał się w wir­tu­al­nym stu­dio aby pody­sku­to­wać o tym jak pre­zen­tu­je się „Cre­ep­show” jako hor­ror świą­tecz­ny. Pano­wie roz­ma­wia­ją o pro­mo­cji „A Cre­ep­show Holi­day Spe­cial”, o odmien­nym od typo­we­go dla seria­lu ukła­dzie odcin­ka, o tym jak wypa­da połą­cze­nie gro­zy i humo­ru i w koń­cu dys­ku­tu­ją czy opo­wieść o ano­ni­mo­wych zmien­no­kształt­nych zapi­sze się pozy­tyw­nie w histo­rii seria­lu. Pole­ca­my się do słuchania!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.