8. urodziny podcastu Radio SK

Zapra­szam na nie­co spóź­nio­ny odci­nek rocz­ni­co­wy, w któ­rym spo­koj­nie, ale dla odmia­ny weso­ło i w opty­mi­stycz­nym tonie, mówię o pla­nach na przy­szłość oraz spo­glą­dam na minio­ne dwa­na­ście mie­się­cy. Dodat­ko­wo war­to odno­to­wać, że choć jesz­cze nie pod­su­mo­wa­li­śmy zakoń­czo­nej zbiór­ki na nowy sprzęt, to pod­cast zamy­ka­ją­cy 8 lat dzia­łal­no­ści Radia SK jest jed­no­cze­śnie świe­żym star­tem w nową lep­szą jakość (na razie poło­wicz­nie, bo nagry­wa­ny w bar­dzo nie­sprzy­ja­ją­cych warun­kach, ale to nadal pierw­szy krok ku lepszemu :-)).

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.