Zmora

W czte­ry­sta siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia magi­ster Szy­mas zabie­ra Was na uni­wer­sy­tet Anca­ster, gdzie wspól­nie będzie­my poszu­ki­wać wiedź­my, rasi­zmu w „Szkar­łat­nej lite­rze” Hawthorne’a oraz tra­dy­cyj­nych war­to­ści, bez któ­rych nie ma prze­cież żad­nej eli­tar­nej uczel­ni. Dla­cze­go się­gną­łem po debiu­tanc­ki hor­ror Maria­my Dial­lo? O czym opo­wia­da jej wypusz­czo­ny 4 lata wcze­śniej short „Hair Wolf”? Jak wyglą­da uni­wer­sy­tec­ka rze­czy­wi­stość w fil­mie „Zmo­ra” (2022)? Na jakich praw­dzi­wych kobie­tach wzo­ro­wa­na była postać Liv Beck­mann? Jak wypa­da zna­na ze „Strasz­ne­go fil­mu” Regi­na Hall w roli zestre­so­wa­nej pani dzie­kan? Czy Dial­lo to Jor­dan Peele w spód­ni­cy? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.