Złodziej wszystkich czasów

W czte­ry­sta dzie­więć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas odpo­wia­da na zapro­sze­nie Gry­ma­sa i uda­je się do Domu Świą­tecz­ne­go, by spraw­dzić, jak Cli­ve Bar­ker spraw­dził się w roli auto­ra opo­wie­ści dla dzie­ci! Czy Bar­ker napraw­dę popeł­nił powieść dla dzie­ci? Jak „Zło­dziej wszyst­kich cza­sów” został przy­ję­ty i ile dola­rów przy­niósł swo­je­mu twór­cy? Czym są Obra­zy Gro­zy Wydaw­nic­twa Egmont? Ile wspól­ne­go mają powieść i jej komik­so­wa adap­ta­cja? Dla­cze­go ilu­stra­cje Gabrie­la Her­nan­de­za nie każ­de­mu się spodo­ba­ją? Jaki morał pły­nie z komik­so­wej opo­wie­ści? Czy i doro­śli znaj­dą tutaj coś dla sie­bie? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.