Wydział 7 – Operacja Totenkopf/Larinae

W dwie­ście trzy­dzie­stym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Jer­ry wraz z funk­cjo­na­riu­sza­mi służ­by bez­pie­czeń­stwa odwie­dzą Pol­ską Rzecz­po­spo­li­tą Ludo­wą, by zba­dać histo­rię nawie­dzo­ne­go szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go oraz pew­nej mitycz­nej isto­ty. Czym tak wła­ści­wie jest wyda­wa­ny w for­mie zeszy­to­wej komiks „Wydział 7”? Czy zasłu­żył na mia­no pol­skie­go „Z archi­wum X”? Jak pre­zen­tu­je się zespół głów­nych boha­te­rów? Co sądzi­my o opra­wie gra­ficz­nej dwóch pierw­szych zeszy­tów? Czy się­gnie­my po kolej­ne? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.