Wpuść mnie

Kil­ka dni temu Szy­mas skoń­czył czy­tać powieść Joh­na Ajvi­de­’a Lin­dqvi­sta pt. Wpuść mnie. Ten oby­cza­jo­wy hor­ror psy­cho­lo­gicz­ny z wąt­kiem wam­pi­rycz­nym zro­bił na nim tak duże wra­że­nie, że Szy­mas posta­no­wił poświę­cić jeden Nawie­dzo­ny Pod­cast na jego omó­wie­nie. Dla­te­go też dziś usły­szy­cie skró­to­wo o fabu­le, bar­dziej szcze­gó­ło­wo o pro­ble­ma­ty­ce i o odczu­ciach towa­rzy­szą­cych lek­tu­rze oraz w kil­ku zda­niach o fil­mo­wych adap­ta­cjach wspo­mnia­nej powie­ści. Jag önskar er en tre­vlig läsning! 😉

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.