Winchester. Dom duchów

W dwie­ście czter­dzie­stym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Rafał „Bad Wolf” Wroń­ski wyru­szy wraz z Szy­ma­sem do posia­dło­ści wdo­wy Sary Win­che­ster, by zre­cen­zo­wać ubie­gło­rocz­ny film bra­ci Spie­rig. Czy tytu­ło­wy „Win­che­ster. Dom duchów” ist­niał napraw­dę? Jak Helen Mir­ren spraw­dza się w roli pani Win­che­ster? Któ­re sce­ny zapa­dły nam w pamięć? Jak gło­śno Szy­mas krzy­czał na licz­nych jump sca­res? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Przy oka­zji dzi­siej­szej recen­zji pole­ca­my naszą tego­rocz­ną, pyr­ko­no­wą pre­lek­cję „Fak­ty i mity w hor­ro­rach opar­tych na fak­tach”, gdzie Szy­mas rów­nież wspo­mi­nał „Dom duchów”

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...