Wenus

W pięć­set dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas posta­na­wia odwie­dzić budy­nek „Wenus” (2022), by za dnia ukry­wać się przed szu­ka­ją­cy­mi go gang­ste­ra­mi, w nocy zaś śnić „Sny w domu wiedź­my”! Dla­cze­go wła­śnie „Wenus” wybra­łem na temat tego nagra­nia? Czym tym razem stra­szy nas reży­ser „[REC]”, Jau­me Bala­gu­eró? W jaki spo­sób sce­na­riusz fil­mu spa­ja ele­men­ty opo­wia­da­nia Howar­da Phil­lip­sa Love­cra­fta i mezo­po­tam­ską mito­lo­gię? Dla­cze­go nazy­wam ten hor­ror gang­ster­sko-kosmicz­nym? Jak bru­tal­na bywa tutej­sza gro­za? Czy finał mnie usa­tys­fak­cjo­no­wał? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.