Uzumaki Spirala

Wpraw­dzie na sku­tek wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych nagry­wa­niu dwóch ostat­nich Nawie­dzo­nych Pod­ca­stów Szy­mas doznał trwa­łe­go uszczerb­ku na zdro­wiu, jed­nak pomi­mo wszyst­ko posta­no­wił ponow­nie chwy­cić za dyk­ta­fon, by w czter­dzie­stym tygo­dniu nagry­wa­nia omó­wić dla Was wraz z Isciem man­gę Uzu­ma­ki ze sce­na­riu­szem i rysun­ka­mi autor­stwa Jun­jie­go Itō. W pierw­szej czę­ści roz­mo­wy zaj­mu­je­my się m.in. samym Itō oraz stra­sze­niem rysun­kiem, zaś w stre­fie spo­ile­ro­wej wspo­mi­na­my o kobie­cym ide­ale pięk­na w Japo­nii, ludziach-śli­ma­kach, man­go­wej karie­rze Isca i pro­ble­mach Szy­ma­sa zwią­za­nych z jedze­niem krewetek.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 37:30 – 01:02:00

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.