Uśmiechnij się

W czte­ry­sta dwu­dzie­stym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas uśmie­cha się do Mar­ty Pła­zy z kli­ni­ki psy­chia­trycz­nej Final Girls, by ta zgo­dzi­ła się na tera­peu­tycz­ną poga­dan­kę o reży­ser­skim debiu­cie peł­no­me­tra­żo­wym Par­ke­ra Fin­na, tj. o „Uśmiech­nij się” (2022). Jaka była dro­ga tego fil­mu na kino­we ekra­ny? Co wyróż­nia­ło jego kam­pa­nię pro­mo­cyj­ną? Jak w roli psy­cho­te­ra­peut­ki wypa­da Sosie Bacon? Co łączy „Smi­le” z „Coś za mną cho­dzi” i „Krę­giem”? Dla­cze­go pro­duk­cja ta jest tak ciem­na? Jak bar­dzo róż­ni­my się w oce­nie nar­ra­cji i opra­wy wizu­al­nej? Kto cze­ka na sequ­el? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.