Upgrade

W dwie­ście ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i jego obda­rzo­ny sztucz­ką inte­li­gen­cją mikro­kom­pu­ter Jer­ry recen­zu­ją naj­now­szy film Leigha Wha­nel­la pt. „Upgra­de”. W przy­szło­ści tech­no­lo­gia kon­tro­lu­je więk­szość aspek­tów nasze­go życia. Samo­cho­dy nie potrze­bu­ją kie­row­ców, robo­ty kuchen­ne samo­dziel­nie przy­go­to­wu­ją posił­ki, a sys­tem ope­ra­cyj­ny miesz­ka­nia potra­fi kon­tro­lo­wać stan zapa­sów i na życze­nie wła­ści­cie­la uzu­peł­niać bra­ki. W tym świe­cie żyją Grey i Asha. On jest tech­no­fo­bem żyją­cym z reno­wa­cji sta­rych samo­cho­dów, ona pra­cu­je dla ogrom­nej kor­po­ra­cji i chęt­nie korzy­sta z osią­gnięć tech­ni­ki. Pew­ne­go dnia Grey i Asha pada­ją ofia­rą ata­ku ter­ro­ry­stycz­ne­go. Ona ginie, on sta­je się kale­ką. Jedy­ną nadzie­ją na odzy­ska­nie daw­nej spraw­no­ści jest Stem – mikro­kom­pu­ter, któ­ry przej­mie funk­cje uszko­dzo­ne­go rdze­nia krę­go­we­go Greya. Męż­czy­zna godzi się na zabieg, odzy­sku­je czu­cie w człon­kach i rusza na poszu­ki­wa­nie zabój­ców żony. Ofi­cjal­nie musi jed­nak dalej uda­wać kale­kę, a ponad­to oka­zu­je się, że chip posia­da wła­sną świadomość!

Czy to hor­ror, cyper­punk czy kino akcji? Co sądzie­my o Leighu Wha­nel­lu? Czy Jer­ry nagry­wa w nowym miesz­ka­niu? Kto wier­ci w tle? Czym Mar­shall-Gre­en pod­padł Micha­ło­wi? Dowie­cie się tego już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.