Uciekaj

W sto trzy­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas oma­wia­ją dla Was fil­mo­wą świe­żyn­kę, któ­ra przez dłu­gi czas cie­szy­ła się 100% pozy­tyw­nych recen­zji w ser­wi­sie Rot­ten Toma­to­es. Czy Ucie­kaj! (Get Out!, 2017) jest napraw­dę tak dobrym fil­mem, jak to suge­ru­ją recen­zje? Czy moż­na nazwać go dzie­łem „ambit­nym”, a jeże­li tak, to czy nadal spraw­dza się jako hor­ror? Na ile spraw­nie tema­ty­zu­je kse­no­fo­bię? W jaki spo­sób wzbu­dza u widzów poczu­cie nie­zręcz­no­ści? Czy wresz­cie jest fil­mem na raz, czy może ma poten­cjał do wie­lo­krot­ne­go oglą­da­nia? O tym wszyst­kim usły­szy­cie już dziś. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.