U progu tajemnicy

W pięć­set­nym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas śni kosz­mar, w któ­rym nie może skoń­czyć rese­ar­chu do pod­ca­stu o pew­nej anto­lo­gii fil­mo­we­go hor­ro­ru! Dla­cze­go jubi­le­uszo­wy odci­nek poświę­cam wła­śnie „U pro­gu tajem­ni­cy” (1945)? Jak bar­dzo rewo­lu­cyj­na była ta pro­duk­cja w ówcze­snym port­fo­lio fir­my pro­du­cenc­kiej Ealing Stu­dios? Ile tu ghost sto­ry, ile maka­bry, a ile kome­dii? Czy seg­ment świą­tecz­ny, tj. „Chri­st­mas par­ty”, bazu­je na praw­dzi­wej zbrod­ni? Co łączy ramę nar­ra­cyj­ną tej anto­lo­gii ze zbio­rem opo­wia­dań „Die Sera­pions­brüder” E.T.A. Hof­f­man­na? Jak bry­tyj­ski lord zaorał bry­tyj­skie­go bisku­pa? Co sym­bo­li­zu­je kukła brzu­cho­mów­cy gra­ne­go przez Micha­ela Redgrave’a? Czy seans tego fil­mu napraw­dę przy­czy­nił się do powsta­nia nowej teo­rii kosmo­lo­gicz­nej? Ile stron nota­tek przy­go­to­wa­łem do dzi­siej­sze­go nagra­nia? Dla­cze­go pol­ski widz może pomy­lić „Dead of Night” (1945) z fil­mem noir „Secret Bey­ond the Door” (1947)? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.