Szklana trumna

W sto sześć­dzie­sią­tym pierw­szym epi­zo­dzie Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Wiel­cy Przed­wiecz­ni w skła­dzie Man­do, Jer­ry i Szy­mas recen­zu­ją dla Was hisz­pań­ski hor­ror wyświe­tla­ny w Pol­sce w ramach Fest Maka­bry, tj. „Szkla­ną trum­nę” z 2016 roku. Czy ten sie­dem­dzie­się­cio­mi­nu­to­wy teatr jed­nej aktor­ki – Paoli Bon­tem­pi – nas ocza­ro­wał, czy może odrzu­cił? Jak ogra­ni­cze­nie miej­sca akcji do wnę­trza ele­ganc­kiej limu­zy­ny wpły­nę­ło na suspen­se? Czy film Harit­za Zubil­la­gi jest pro­stą opo­wie­ścią o zemście, czy może sta­no­wi komen­tarz na temat mrocz­nej stro­ny prze­my­słu fil­mo­we­go? Jak wie­le trud­no­ści spra­wi nam pró­ba odpo­wie­dzi na te pyta­nia? Posłuchajcie.

Pozo­sta­łe pod­ca­sty i tek­sty o prze­glą­dzie Fest Maka­bra.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.