Split

W sto osiem­na­stym odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Bad Wolf i Szy­mas opo­wie­dzą Wam o losach Kevi­na, czło­wie­ka o dwu­dzie­stu trzech (a może i dwu­dzie­stu czte­rech?) oso­bo­wo­ściach! Tak, zapra­sza­my na recen­zję ubie­gło­ty­go­dnio­wej pre­mie­ry, tj. nowe­go dzie­ła M. Night Shy­ama­la­na pt. Split (2017). Jak James McA­voy pora­dził sobie z rolą Kevi­na? Czy Anya Tay­lor-Joy to nowa kró­lo­wa hor­ro­ru? Jak oce­nia­my Split w porów­na­niu z Wizy­tą (2015)? Czy jest to typo­wy hor­ror? Jak Shy­ama­lan uka­zu­je zma­ga­nia cho­re­go oraz pro­ces lecze­nia? Dla­cze­go Szy­mas pła­kał w kinie? Któ­rą oso­bo­wość naj­moc­niej doce­nia Bad Wolf? I wresz­cie – czy film koń­czy się hap­py endem czy stric­te depre­syj­ną wizją przy­szło­ści boha­te­rów? O tym wszyst­kim usły­szy­cie już dziś. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...