Southbound

W sto osiem­dzie­sią­tym czwar­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Piotr Boro­wiec i Szy­mas wyru­sza­ją podróż na połu­dnie. Nie­ste­ty gubią się na bez­dro­żach Ame­ri­can South­west i by zabić czas, roz­po­czy­na­ją dłu­gą roz­mo­wę o anto­lo­gii „South­bo­und” (2015). Co odróż­nia ją od innych, podob­nych pro­duk­cji? Co zaś łączy ją z dzie­ła­mi wymie­nio­ny­mi w ramie fabu­lar­nej oraz z twór­czo­ścią Hitch­coc­ka? Cze­go meta­fo­rą jest „połu­dnie”? Do kogo nale­ży głos dobie­ga­ją­cy z samo­cho­do­we­go radia? O tym wszyst­kim usły­szy­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście.

UWAGA! Stre­fa spo­ile­ro­wa: 44:21 – 1:15:00

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Piotr Borowiec

Studiował prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ojciec Alicji i Julii, fan klasycznej literatury grozy i muzyki rockowej. Jest stałym współpracownikiem bloga Okiem na Horror, na którym, w 2014 roku w konkursie Horror na Debiut, jego opowiadanie Czwarte użycie noża zajęło II miejsce. Swoje teksty publikował w magazynach Krypta, Histeria, Grabarz Polski oraz na Szortalu. Jest autorem zbioru "Wszystkie białe damy" i twórcą fanpage'a Klasyczna Literatura Grozy