Smiley

W pięć­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas oma­wia­ją dla Was film Smi­ley (2012). Ta ame­ry­kań­ska pro­duk­cja poświę­co­na pew­ne­mu sze­ro­ko uśmiech­nię­te­mu, inter­ne­to­we­mu mor­der­cy nie tyl­ko podzie­li­ła nasz dotych­czas zgod­ny (sic!) pod­ca­ster­ski duet, ale też wywo­ła­ła dys­ku­sję o wie­le dłuż­szą, niż począt­ko­wo zakładaliśmy.
W stre­fie spo­ile­ro­wej blo­oper­sy tak moc­no zle­wa­ją się z roz­mo­wą, że nie dało się ich sen­sow­nie wyizo­lo­wać. W związ­ku z tym dru­ga poło­wa nagra­nia jest dość luź­na i dłuż­sza o kil­ka minut rese­ar­chu w sie­ci, któ­ry był nam potrzeb­ny do inter­pre­ta­cji całości.

Luź­na stre­fa spo­ile­ro­wa: 35:10 – 1:00:22

Jak zro­bić Makeup a’la Smi­ley? (Pink­sty­list)
Smi­ley na cza­cie rulet­ce (omegle.com)

Baba­do­ok na cza­cie ruletce

Cre­epy Pasta „Jeff the Kil­ler” (creepypasta.wikia.com)
Jeff the Kil­ler na cza­cie rulet­ce =)

Jesz­cze wię­cej świ­ro­wa­nia na cza­cie rulet­ce 1
Jesz­cze wię­cej świ­ro­wa­nia na cza­cie rulet­ce 2
Jesz­cze wię­cej świ­ro­wa­nia na cza­cie rulet­ce 3

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.