Sir Lock

W dzie­więć­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wraz ze zna­jo­my­mi – Rafa­łem „Bad Wol­fem” Wroń­skim oraz Grześ­kiem „Gre­giem” Cię­ża­kiem – uda­je się do sto­li­cy, by pod okiem Wojt­ka Redzic­kie­go wziąć udział w ści­śle taj­nym szko­le­niu w war­szaw­skiej filii Aka­de­mii Szpie­gów Sir Arthu­ra Loc­ka a następ­nie zło­żyć z nie­go rela­cję w for­mie pod­ca­stu. Ostrze­ga­my, iż:
1. Nagra­nie powsta­wa­ło w kamie­ni­cy o nie­zwy­kle wyso­kim sufi­cie, co odbi­ło się na jako­ści dźwię­ku oraz w kawa­ler­ce o nie­zwy­kle wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze, co odbi­ło się na sta­nie psy­cho­fi­zycz­nym rozmówców.
2. Nagra­nie peł­ne jest dygre­sji, tro­lo­lo­lo, hehesz­ków i wal­ki z media­mi publicznymi.
3. Po wysłu­cha­niu nagra­nia nale­ży usu­nąć plik .mp3 oraz spa­lić dysk twar­dy. Dla wła­sne­go bezpieczeństwa.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...