Scream. The True Story

W czte­ry­sta trzy­dzie­stym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza na poszu­ki­wa­nie demo­na Żena­dik­sa, a towa­rzy­szą mu fej­ko­we medium, Cin­dy Kaza, i łow­ca duchów o pseu­do­ni­mie „Pro­zak”, tj. Ste­ven Ship­py. Jak moc­no zasko­czył mnie pierw­szy epi­zod trze­cie­go sezo­nu Shock Docs, seria­lu Disco­ve­ry+? Czy „Scre­am: The True Sto­ry” (2022) napraw­dę opo­wia­da o spra­wie, któ­ra zain­spi­ro­wa­ła twór­ców „Krzy­ku” (1996)? Ile razy sce­na­riusz tego para­do­ku­men­tu prze­sko­czy reki­na? Czy cho­ciaż tech­nicz­na stro­na pro­gra­mu trzy­ma wyso­ki poziom? W jaki spo­sób Pro­zak i Kaza pró­bu­ją wybie­lić praw­dzi­we­go seryj­ne­go mor­der­cę? Co czu­je pan Jack­son po szes­na­stu latach wykrę­ca­nia sut­ków przez demo­ny? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.